Κύπελλα

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ

MF
Κατάλληλα για χρωμονικέλια

MFT
Κατάλληλα για Τιτάνιο

MFΝ
Κατάλληλα για οξειδούμενα
χρωμονικέλια και χρωμοκοβάλτια

DUNN
Κατάλληλα για χρωμονικέλια

DUNN
Κατάλληλα για οξειδούμενα
χρωμονικέλια και χρωμοκοβάλτια

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΙΤΗ

Κατάλληλο για ευγενή κράμματα πορσελάνης